Privacyverklaring IcoachT

 

Contactgegevens

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Hierbij wil ik benadrukken dat alle (persoonlijke) informatie die besproken wordt vertrouwelijk zal worden behandeld. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 november 2019.

De persoonsgegevens worden verwerkt door: IcoachT, K.v.K. 74509128, 2037 MC Haarlem. Telefoon: 06-4601 8523. Website: www.icoacht.nl 

IcoachT verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt, via email, persoonlijk contact en telefoon.

Persoonsgegevens

IcoachT verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

@ Contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummers, rekeningnummer

@ IP-adres

@ Geslacht, geboortedatum en –plaats

@ Inhoud van communicatie

Doeleinden

IcoachT verwerkt deze persoonsgegevens voor doeleinden, zoals:

@ Het onderhouden van contact

@ Een goede en efficiënte dienstverlening (coaching & advies)

@ Het verrichten van administratieve handelingen c.q. facturatie

Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat IcoachT hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, te weten:

@ Het op zo efficiënt en effectief mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening

@ De bescherming van mijn en uw belangen

@ De verbetering van mijn diensten

@ Beveiliging en het beheer van systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening zal IcoachT géén persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij anders met u wordt overeengekomen. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer IcoachT aan een wettelijke verplichting moet voldoen. IcoachT zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER (in de Cloud) worden verwerkt (Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang worden gegevens bewaard

IcoachT zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat IcoachT zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe worden uw gegevens beveiligd

Het is van belang dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft IcoachT passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u de cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om IcoachT een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u IcoachT verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar inge@icoacht.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door IcoachT laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 november 2019.

IcoachT kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Mijn website adres is: https://www.icoacht.nl